นโยบายความเป็นส่วนตัว RS Mall

RS Mall คือ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทสุขภาพและความงาม รวมถึงสินค้าภายในบ้านและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ โดยมีช่องทางการขายผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้


 1. แพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ (www.rsmall.co.th)
 2. แอปพลิเคชั่นบนมือถือ (RS Mall)
 3. ระบบ Call center (1781)

และ/หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ( ซึ่งต่อไปรวมเรียกว่า “RS Mall”) RS Mall ตระหนักและให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานบริการต่างๆของ RS Mall (ผู้ใช้งาน หมายความรวมถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้กับ RS Mall ไม่ว่าช่องทางใดๆก็ตาม และ/หรือกรณีผู้เข้าเยี่ยมชมช่องทางการขายต่างๆของ RS Mall ) การบันทึก จัดเก็บ เปิดเผย โอน รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ RS Mall มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานประวัติของผู้ใช้งานในการเข้ารับบริการของ RS Mall เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับการบริการที่ดีที่สุดและเพื่อพัฒนาการประสิทธิภาพในการให้บริการของ RS Mall ให้ดียิ่งขึ้นไป

RS Mall จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้เท่าที่จำเป็นภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายที่ประกาศบังคับใช้ในประเทศไทยเพื่อใช้ในการติดต่อผู้ใช้เพื่อแจ้งบริการ สถานะการสั่งซื้อสินค้า การจัดส่ง และจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของ RS Mall เช่น การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน การติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าเพื่อแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ใช้งานหากสินค้าเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง เป็นต้น

เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานกรุณาอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อเข้าใจว่า RS Mall จะการบันทึก จัดเก็บ เปิดเผย โอน รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และเพื่อจุดประสงค์ใด มีรายละเอียดต่างๆดังนี้


1) การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้งานผ่านทางช่องทางการขายของ RS Mall ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด และได้ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และถือว่าผู้ใช้งานยินยอมให้ RS Mall เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้งาน โดย RS Mall ยืนยันว่าจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน และเท่าที่ผู้ใช้งานสมัครใจเท่านั้น ดังนี้ RS Mall ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง หากผู้ใช้งานเลือกที่จะไม่อนุญาตให้จัดเก็บข้อมูล หรือส่งผ่านให้บุคคลที่สาม (ในที่นี้ได้แก่ ผู้ให้บริการขนส่งซึ่ง RS Mall ใช้บริการนำส่งสินค้าแก่ผู้ใช้งาน) RS Mall อาจไม่สามารถให้บริการผู้ใช้งานได้ตามกระบวนการปกติ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานผ่านทางช่องทางการขายของ RS Mall ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด แต่ไม่ประสงค์จะทำการลงทะเบียนสมาชิกกับ RS Mall นั้นถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เช่นกัน แต่ RS Mall จะเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้งานที่ไม่ได้สมัครสมาชิกได้เท่าที่ปรากฎในการเข้าใช้งานเท่านั้น


ข้อมูลที่ RS Mall จัดเก็บประกอบด้วย


 • 1.1) ชื่อ-นามสกุล
 • 1.2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)
 • 1.3) ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า และออกใบเสร็จรับเงิน
 • 1.4) อีเมล์
 • 1.5) เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • 1.6) วัน/เดือน/ปี เกิด
 • 1.7) เพศ

นอกจากนี้หากผู้ใช้งานติดต่อผ่านช่องทาง Call Center 1781 เพื่อสั่งซื้อสินค้า ติดต่อสอบถาม หรือต้องการให้แก้ปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ RS Mall จะเก็บข้อมูลเสียงของผู้ใช้งานที่ติดต่อผ่านช่องทาง Call center 1781เพื่อตรวจทานความต้องการที่ถูกต้องแม่นยำในการใช้บริการ และเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการต่อไป

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดการข้อมูลส่วนตัวหรือ การแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทางต่างๆของ RS Mall หากผู้ใช้งานให้ข้อมูลของบุคคลอื่นๆ แก่ RS Mall ถือว่าผู้ใช้งานได้รับความยินยอม และได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ อย่างถูกต้องแล้ว RS Mall จะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่แท้จริง

หากผู้ใช้งานสมัครสมาชิก หรือเข้าใช้แพลตฟอร์มของ RS Mall ผ่านระบบยืนยันตัวบุคคลของบุคคลที่สาม เช่น การเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกที่ให้ไว้กับ RS Mall เข้ากับบัญชีโซเชียลมีเดีย ให้ถือเสมือนผู้ใช้งานเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของ RS Mall ด้วยตนเอง และ RS Mall สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลส่วนที่ผู้ใช้งานยินยอมเปิดเผย ที่ตั้งค่าไว้ในบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ใช้งานนั้นได้


2) การใช้ข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บไว้กับ RS Mall จะถูกใช้ และส่งผ่านข้อมูลให้ผู้ให้บริการภายนอกเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานร้องขอ หรือได้รับความยินยอม และอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนั้นๆ ได้เท่านั้น ดังต่อไปนี้


 • 2.1) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เมื่อต้องการใช้บริการผ่านช่องทางของ RS Mall
 • 2.2) เพื่อดำเนินธุรกรรมในการสั่งซื้อสินค้า การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า โดย RS Mall จะส่งผ่านข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ให้บริการรับชำระเงิน และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า เพื่อนำส่งสินค้าแก่ผู้ใช้งานตามกระบวนการสั่งซื้อสินค้าปกติ
 • 2.3) เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า
 • 2.4) เพื่อใช้สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวกับศูนย์บริการลูกค้า
 • 2.5) เพื่อส่งข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดของ RS Mall แก่ผู้ใช้งาน
 • 2.6) เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นบนแพลตฟอร์มของ RS Mall
 • 2.7) เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งาน และพัฒนาการนำเสนอโครงสร้าง ข้อมูล เนื้อหา บนแพลตฟอร์มของ RS Mall
 • 2.8) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ RS Mall
 • 2.9) เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ RS Mall

อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ตลอดเวลาผ่านทางช่องทางต่างๆของ RS Mall ทั้งนี้โปรดพึงระลึกเสมอว่าข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน มีความสำคัญต่อการส่งมอบบริการจาก RS Mall ให้ผู้ใช้งาน กรณีที่ RS Mall ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือผู้ใช้งานไม่อนุญาตให้ RS Mall ใช้ข้อมูลนั้น อาจส่งผลต่อการนำส่งสินค้า การออกเอกสารซื้อ-ขาย หรือข้อมูลอื่นใด ที่ผู้ใช้งานต้องการได้

ในกรณียกเว้น RS Mall อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน หาก RS Mall มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า หากไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานแก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

RS Mall อาจแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลภายนอก หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมของผู้ใช้งานสำเร็จลุล่วง เพื่อการจัดการบริหารบัญชี หรือเพื่อการตลาดตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์และกฎหมาย ตามที่ RS Mall เห็นสมควรว่าจำเป็น โดย RS Mall คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานที่แบ่งปันสู่บุคคลภายนอก และผู้เกี่ยวข้องนั้นจะเก็บข้อมูลไว้โดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ ใช้งาน และการเปิดเผย หรือกระทำการเป็นความเสี่ยงอย่างใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลนั้นยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ข้างต้น

ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ RS Mall อาจต้องขยาย ห้างร้าน สาขาย่อย หรือ หน่วยธุรกิจ ต่าง ๆ ซึ่งในการทำธุรกรรมเหล่านั้น ข้อมูลของลูกค้าจึงถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีมาก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีกรณีที่บริษัทหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทถูกเข้าถือครอง ข้อมูลของลูกค้าก็ย่อมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอนไปด้วยเช่นกัน


3) สิทธิของ RS Mall ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานยินยอม และอนุญาตให้ RS Mall เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาต หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ หาก RS Mall มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า มีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดการทั้งด้วยความสมัครใจ หรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแต่หน่วยงานภาครัฐตามคำสั่ง หรือกระบวนการสืบสวนของรัฐ ผู้ใช้งานยอมรับและยืนยันว่าผู้ใช้งานจะไม่ฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน


4) สิทธิและการเข้าถึงของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ RS Mall ดังต่อไปนี้


 • 4.1) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
 • 4.2) สิทธิขอให้ RS Mall ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 • 4.3) สิทธิในการถอนความยินยอมที่ให้ RS Mall รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมถึงการลบข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณี RS Mall ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้งานไม่อนุญาตให้ RS Mall ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน RS Mall อาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการ ที่ผู้ใช้งานสั่งซื้อให้กับผู้ใช้งาน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้ใช้งานอีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำคัดค้านของผู้ใช้งาน ทาง RS Mall ขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิและการเยียวยาทางกฎหมายของ RS Mall ในกรณีดังกล่าว

ผู้ใช้งานสามารถสอบถาม ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้ว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ได้ตลอดเวลา โดยเข้าเมนู “บัญชีผู้ใช้” ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ RS Mall หรือสามารถสอบถามได้จากระบบ Call Center 1781 หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆของ RS Mall เพื่อขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงกรณีการถอนความยินยอมด้วย

นอกจากนี้ RS Mall จะดำเนินการแบ่งปันการแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่ง RS Mall ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปแล้ว หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานยังคงจำเป็นต่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น


5) ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานการเข้าถึง และการแก้ไขข้อส่วนส่วนบุคคลของท่าน

RS Mall คำนึงถึงความปลอดภัย และมีนโยบายด้านความมั่นคงของข้อมูลอย่างชัดเจน ที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนของบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับแพลตฟอร์มของ RS Mall RS Mall จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยวิธีการ


 • 5.1) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • 5.2) บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • 5.3) ทำลายข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

หมายเหตุ : ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานที่ใช้สำหรับยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆของ RS Mall ถือเป็นสมบัติส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษาไว้อย่างเป็นความลับ และควรปฎิบัติตามคำแนะนำการตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ห้ามไม่ให้แบ่งปันรหัสผ่านของผู้ใช้งานนี้แก่ผู้ใด หากผู้ใช้งานแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น RS Mall ถือเป็นการกระทำโดยความยินยอมโดยสมัครใจของตัวผู้ใช้งานเอง ความรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ รวมทั้งบรรดาผลที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของผู้ใช้งาน ถือเสมือนผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำการนั้นเอง หากผู้ใช้งานปล่อยให้รหัสผ่านของผู้ใช้งานเป็นที่ล่วงรู้ ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ใช้งานที่ให้ไว้กับ RS Mall ดังนั้น หากรหัสผ่านของผู้ใช้งานมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นที่ล่วงรู้ ผู้ใช้งานควรติดต่อ RS Mall ทันที หรือทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มของ RS Mall ที่ผู้ใช้งานใช้งานอยู่ และภายหลังการใช้งานแพลตฟอร์มของ RS Mall เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานต้องปิดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชั่นทุกครั้ง


6) ผู้เยาว์(บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

RS Mall คำนึงถึงการใช้มาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ดังนี้ RS Mall ขอเรียนให้ทราบว่า RS Mall ไม่มีนโยบายจำหน่ายสินค้า หรือบริการให้กับผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้บริการต่างๆ ของ RS Mall และ RS Mall จะไม่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์โดยมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หากผู้ใช้งานเป็นบุคคลดังกล่าวและได้ใช้บริการ ลงทะเบียน รวมถึงสั่งซื้อสินค้ากับ RS Mall หากภายหลัง ตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย RS Mall ขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีของผู้ใช้งานนั้นๆ


7) การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

RS Mall อาจจะใช้คุ้กกี้ บริการ Google Analytics, Firebase หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆ ของ RS Mall RS Mall จะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง


 • 7.1) IP address, Cookie ID, IMEI ของคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ
 • 7.2) โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต
 • 7.3) เว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่แพลตฟอร์มของทางบริษัท
 • 7.4) หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของบริษัท
 • 7.5) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ สินค้า
 • 7.6) ข้อมูลที่มีการค้นหาบนแพลตฟอร์มของทางบริษัท รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ
 • 7.7) ข้อมูลที่ตั้ง (Location Data)
 • 7.8) พฤติกรรมการชมเว็บเพจ
 • 7.9) ระบบปฏิบัติการที่เข้าใช้งาน

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วย RS Mall ในการปรับปรุงช่องทางการให้บริการบนแพลตฟอร์มของ RS Mall และการให้บริการ RS Mall อาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้ RS Mall หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วยRS Mall ปรับปรุงและบริการที่RS Mall นำเสนอ หรือช่วยให้ RS Mall มอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่ RS Mall ส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้ RS Mall สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือบนช่องทางแพลตฟอร์มของ RS Mall จำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในของRS Mall RS Mall อาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ผู้ใช้งานเลือกซื้อและบัญชีรายชื่อสินค้าที่ผู้ใช้งานเข้าไปชมด้วย บริการ Google Analytics อาจถูกรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของทาง RS Mall โดยจะช่วยให้ RS Mall สามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บเหล่านี้ และให้ RS Mall เข้าใจถึงความชอบและความสนใจของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น


8) สแปม สปายแวร์ หรือไวรัส

RS Mall ไม่อนุญาตให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนแพลตฟอร์มของ RS Mall หากผู้ใช้งานต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัยเข้าข่ายสแปมที่อ้างถึง RS Mall ไปยังอีเมล์ของผู้ใช้งาน กรุณาติดต่อ LINE @rsmall


9) การติดต่อ RS Mall

หากผู้ใช้งานต้องติดต่อ RS Mall เพื่อการเพิกถอนความยินยอมของผู้ใช้งานที่ให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือผู้ใช้งานต้องการความช่วยเหลือในการใช้งาน โปรดติดต่อ RS Mall ที่ LINE @rsmall หรือ ระบบ Call Center 1781


10) ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • 10.1) โปรดอ่านเงื่อนไขและทำความเข้าใจการให้บริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดความรับผิดที่ควบคุมการใช้งานบริการของ RS Mall รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 10.2) RS Mall อาจมีการปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงาน ของ RS Mall ดังนี้ RS Mall ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว RS Mall จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านช่องทางการขายของ RS Mall ต่อไป


Scroll